Morque

COC ZINDABAD CONFEDERATION ZINDABAD WORKERS UNITY ZINDABAD UNITY IS STRENGTH

Search This Blog

Loading...

Tuesday, August 23, 2016

2nd September Strike Demands

PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ¸À«Äw,PÀ£ÁðlPÀ.
ªÀÄĵÀÌgÀ      ªÀÄĵÀÌgÀ       ªÀÄĵÀÌgÀ

¸É¥ÀÖA§gï 2gÀ ªÀÄĵÀÌgÀzÀ ¨ÉÃrPÉUÀ¼ÀÄ

1)   vÁ.30-6-2016 gÀAzÀÄ gÁ¶ÛçÃAiÀÄ dAn QæAiÀiÁ¸À«ÄwUÉ PÉÃAzÀæ ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ D±Áé¸À£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀqÀªÀiÁqÀzÉ ºÁUÀÆ ¦üûmïªÉÄAmï ¸ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ.
2)   vÁ.10-12-2015 gÀAzÀÄ gÁ¶ÛçÃAiÀÄ dAn QæAiÀiÁ¸À«ÄwAiÀÄÄ 7£Éà ªÉÃvÀ£À DAiÉÆÃUÀzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è£À £ÀÆߣÀvÉUÀ¼À ¥ÀÅ£Àgï ¥Àjòî£ÉUÁV PÉÃAzÀæ ¸ÀA¥ÀÅlPÁAiÀiÁðzÀ²ðUÀ½UÉ ¸À°è¹zÀ ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß EvÀåxÀðUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ.
3)  ¦.¥sóï.Cgï.r.J PÁ¬ÄzÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ ¦AZÀt ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¹,J¯Áè PÉÃAzÀæ £ËPÀgÀjUÀÄ MAzÉà jÃwAiÀÄ ¦AZÀt ºÁUÀÆ PÀÄlÄA§ ¦AZÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
4)   ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß SÁ¸ÀVÃPÀgÀt ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀÅzÀÄ.
5)  UÁæ«ÄÃt CAZÉ £ËPÀgÀgÀ£ÀÄß SÁAiÀÄA £ËPÀgÀgÀAvÉ ¥ÀjUÀt¹ ªÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ K¯Áè ¨sÀvÉåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
6)   ¢£ÀUÀÆ°,UÀÄwÛUÉ ºÁUÀÆ ºÀAUÁ«Ä £ËPÀgÀgÀ£ÀÄß SÁAiÀÄAUÉƽ¹ CªÀjUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.
7)   C£ÀÄPÀA¥À DzsÁjvÀ £ËPÀjUÉ EgÀĪÀ ±Éà 5gÀ ¤§ðAzÀªÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
8)   2015 gÀ ¨ÉÆãÀ¸ï  PÁ¬ÄzÉ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß PÉÃAzÀæ £ËPÀgÀjUÀÆ C£ÀåAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ vÁvÀÌ°PÀ ºÁUÀÆ GvÁàzÀ£Á ¸ÀA§AzÀ ¨ÉÆãÀ¸ï£ÀÄß 2014-15 DyðPÀ ªÀµÀð¢AzÀ eÁj ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
9)   J¯Áè ºÀAvÀUÀ¼À®Æè eÉ.¹.JA.£ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ ¸Àj¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.
10) J¯Áè E¯ÁSÉUÀ¼À°è PÁåqÀgï  j¸ÀÌçZÀjAUï  eÁjUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ.7th Pay Commission – Second meeting on Allowances on 01.09.2016

7th Pay Commission – Second meeting on Allowances on 01.09.2016 will be held at Room No. 72 North Block, New Delhi under the Chairmanship of Finance Secretary and Secretary (Expenditure). Committee will seek views of National Joint Council of Action (NJCA).

Thursday, August 18, 2016

COC Meeting on 23rd August 2016

To
All Affiliates
COC Karnataka
Comrades,
                  The meeting’s  in connection with 7th CPC issues and 2nd September All India General Strike is being arranged on 23rd August 2016 at GPO from 1pm to 2.30 pm and at Bangalore City RMS from 6.30 pm to 8.30 pm. The meeting’s  will be addressed by Com M.Krishnan Secretary General Confederation of CG Employees and Com Rajagopal Ex Joint Secretary  Confederation of CG Employees.

                 All Affiliates of COC Karnataka are requested to attend the meeting in large numbers.

                                                                             Comradely yours

                                                                             (P.S.Prasad)

                                                                           General Secretary  

Wednesday, August 17, 2016

Anomaly Committee

No.11/2/2016-JCA
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and pensions
Department of Personnel & Training
JCA Section
North Block, New Delhi
Dated the 16th August, 2016
OFFICE MEMORANDUM
Subject: Setting up of Anomaly Committee to settle the Anomalies arising out of the implementation of the Seventh Pay Commission’s recommendations.
The undersigned is directed to say that it has been decided that Anomaly Committees should be set up, consisting of representatives of the Officials Side and the Staff Side to settle the anomalies arising out of the implementation of the 7th Pay Commission’s recommendations, subject to the following conditions, namely:
(1) Definition of Anomaly
Anomaly will include the following cases:
(a) where the Official Side and the Staff Side are of the opinion that any recommendation is in contravention of the principle or the policy enunciated by the Seventh Central Pay Commission itself without the Commission assigning any reason; and
(b) where the maximum of the Level in the Pay Matrix corresponding to the applicable Grade Pay in the Pay Band under the pre-revised structure, as notified vide CCS (RP) Rules 2016, is less than the amount an employee is entitled to be fixed at, as per the formula for fixation of pay contained in the said Rules”.
(2) Composition: 
There will be two levels of Anomaly Committees, National and Departmental, consisting of representatives of the Official Side and the Staff Side of the National Council and the Departmental Council respectively.
(3) The Departmental Anomaly Committee may be chaired by the Additional Secretary (Admn.) or the Joint Secretary (Admn.), if there is no post of Additional Secretary (Admn.). Financial Adviser of the Ministry / Department shall be one of the Member of the Departmental Anomaly Committee.
(4) The National Anomaly Committee will deal with anomalies common to two or more Departments and in respect of common categories of employees. The Departmental Anomaly Committee will deal with anomalies pertaining exclusively to the Department concerned and having no repercussions on the employees of another Ministry / Department in the opinion of the Financial Adviser.
(5) The Anomaly Committee shall receive anomalies through Secretary, Staff Side of respective Council upto six months from the date of its constitution and it will finally dispose of all the anomalies within a period of one year from the date of its constitution. Any recommendations of the Anomaly Committee to resolve the anomaly shall be subject to the approval of the Government.
(6) Cases where there is a dispute about the definition of “anomaly” and those where there is a disagreement between the Staff Side and the Official Side on the anomaly will be referred to and “Arbitrator” to be appointed out of a panel of names proposed by the two sides. However, this arbitration will not be a part of the JCM Scheme.
(7) The Arbitrator so appointed shall consider the disputed cases arising in the Anomaly Committees at the National as well as Department level.
(8) Orders regarding appointment of the Arbitrator and constitution of Anomaly Committee at National Level will be issued separately. All Ministries / Departments are accordingly requested to take urgent action to set up the Anomaly Committees for settlement of anomalies arising out of implementation of the 7th Pay Commission’s recommendations, as stipulated above.
(G. Srinivasan)
Deputy Secretary 

Friday, August 12, 2016

7th CPC Allowances Committee meeting held on 4th August 2016GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF  FINANCE
RAJYA SABHA
QUESTION NO  244
ANSWERED ON  09.08.2016

Seventh Pay Commission Committee for allowances
244  Shri Ram Kumar Kashyap
Will the Minister of FINANCE be pleased to satate :-

(a) the steps being taken by the Government for implementing the recommendations of Seventh Pay Commission;(b) the details of the Committee constituted regarding allowances and minimum pay, domain and time-limit thereof;

(c) by when the recommendations of the Commission regarding pay and allowances will be actually implemented; and

(d) the reasons for delay in this regard?

ANSWER

MINISTER OF FINANCE (SHRI ARUN JAITELY)

A statement is laid on the Table of the House.

Statement Annexed with the Rajya Sabha Starred Question No. 244 for 09.08.2016 by Shri Ram Kumar Kashyap on Seventh Pay Commission Committee for Allowances(a) to (d): The Government has decided to implement the recommendations of the 7th Central Pay Commission relating to pay, pension and related issues. The resolution on Government decisions has been issued on 25.07.2016. The matters relating to pay and pension, as decided by the Government, have been implemented with effect from 01.01.2016. In view of the significant departure from the existing provisions recommended by the 7th CPC and a number of representations received from Employee Associations and other stakeholders in this regard, the Government has decided that recommendations on allowances, other than Dearness Allowance, be examined by a Committee comprising Finance Secretary as Chairman and Secretaries of Home Affairs, Defence, Health and Family Welfare, Personnel & Training, Posts and Chairman, Railway Board as Members for examination before taking a final decision. The Committee has been asked to submit its report within four months. This Committee has been constituted on 22.07.2016 and the first meeting of the Committee has been held on 04.08.2016.

Thursday, August 11, 2016

AMENDMENT OF SERVICE RULES ON 7TH CPC RECOMMENDATIONS - DOPT ORDER


CLICK HERE FOR DOPT ORDER

No. AB.14017/13/2016-Estt. (RR)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training

New Delhi
Dated: 9th August, 2016

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Seventh Central Pay Commission’s recommendations — revision of pay scales- amendment of Service Rules/Recruitment Rules


The recommendations of 7th CPC have been considered by the Government and the CCS (Revised Pay) Rules 2016 have been issued by Department of Expenditure vide Notification dated 25th July, 2016. Consequently, in place of the Pay Band and Grade Pay, the revised pay structure comprising the “LEVEL in the PAY MATRIX has come into effect. In the light of this, it has now been decided that the existing Service Rules/Recruitment Rules shall be amended by the Ministries/Departments by substituting the existing Pay Band and Grade Pay by the new pay structure i.e. “LEVEL in the PAY MATRIX” straightaway without making a reference to the Department of Personnel and Training (DOP&T)/Union Public Service Commission (UPSC). The heading of column No.4 of the Schedule in RRs may be modified to “LEVEL in the PAY MATRIX”. Similarly, in column 11 of Recruitment Rules, for promotion the corresponding “Pay Band and Grade Pay” needs to be replaced with corresponding “LEVEL in the PAY MATRIX”. In cases where deputation is also one of the methods of recruitment, the field of selection for deputation which includes various grades should also reflect the corresponding “LEVEL in the PAY MATRIX”.


2. The above amendments may be carried out by 30th September, 2016.

sd/-
(G. Jayanthi)
Director (E-1)


Friday, August 5, 2016

Pension Orders

Implementation of Government's decision on the recommendation of the Seventh Central Pay Commission - Revision of provisions regulating pension/gratuity/ commutation of pension/family pension/disability pension/ex-gratia lump-sum compensation, etc.

CLICK HERE FOR ORDERS 

RESOLUTION COPY 

OFFICE MEMORANDUM 

Wednesday, August 3, 2016

DA with effect from 1st July 2016


As the 7th Pay commission recommendations will be implemented with effect from 1.1.2016, the AICPIN average of 2015 will be the Base Index for calculation of DA for 7th Pay Commission


So formula for Calculation of DA in 7th Pay Commission is
= (12 months Average of AICPIN -261.4) divided by  261.4  multiply by   100 
         = [ (263+264+266+269+270+269+269+267+
268+271+275+277)/12]-(261.4)X100/261.4 = = 2.91 %


Since 7th Pay Commission  (New Formula)
Month
All India Index
% of Increase
Jan-16
269
0.48
Feb-16
267
0.93
Mar-16
268
1.38
Apr-16
271
1.86
May-16
275
2.4
Jun-16
277
2.91
Tuesday, August 2, 2016

2ND SEPTEMBER 2016 – ALL INDIA GENERAL STRIKE:


The Joint platform of Central Trade Unions (CTUs) of the Country along with Independent National Federations of employees of different industries and services including Confederation of Central Govt. Employees and Workers, have decided to organize All India General Strike on 2nd September 2016, against the anti-people, anti-workers policies and authoritarian attitude of the NDA Government. Intensive campaign and preparation to make the general strike a resounding historical success is going on in full swing throughout the country. The attitude of the NDA Government is profoundly negative and hugely challenging to the working class including Central Govt. employees. The issues in the Charter of demands submitted by the Trade Unions to the Govt. relate to basic interest of the country’s economy and also issues concerning the livelihood of the working people of both organized and unorganized sectors.

Govt. has not taken any meaningful step to curb price rise of essential commodities and to generate employment except making tall baseless claims. Govt. is mysteriously silent on the question of retrieving the black money stashed abroad and recovering lakhs of crores of rupees of bad debts of public sector banks. Whole range of social security measures are under severe attacks including the pension of post – 2004 entrants in Central Govt. Services. Govt. has launched atrocious attack of drastic cut in interest on small savings deposits. Totally ignoring the united opposition of the working class, the Govt. has been moving fast to demolish existing labour laws thereby empowering the employers with unfettered rights to “hire and fire” and stripping the workers and trade union of all their rights and protection provided in laws. Alongwith the peasantry and agri- labourers are also under severe attack. Attack on public sector has been pushed to unprecedented height with Govt. announcing mega strategic sale and also allowing unlimited FDI in strategic sectors like Railways, Defence and financial Sector as complimentary to the move of privatization and Public Private partnership etc. The anti-worker and authoritarian attitude of the Government is also nakedely reflected in their refusal to implement the consensus recommendations of 43rd, 44th and 45th Indian Labour Conference for formulations of minimum wages, equal wage and benefits of regular workers to the Contract workers.

The neo-liberal economic policies pursued by the Govt. has landed the entire national economy in distress and decline affecting the working people the most.

Central Govt. Employees worst affected:

The policy offensives of the Govt. like downsizing, outsourcing, contractorisation, corporatization and privatization has affected the Central Govt. departments and employees in a worst manner. Ban on creation of new posts and non-filling up of about six lakhs vacant posts had increased the work load of the existing employees and adversely affected the efficiency of the services. The New Pension Scheme (NPS) implemented with affect from 01.01.2004, is nothing but a “No Pension Scheme”, as it is fully dependent on the vagaries of share market forces. The Govt. is not ready to grant civil servant status to Gramin Dak Sevaks and to regularize the services of causal, contingent and contract workers. The 5% ceiling on compassionate appointment is not yet removed. The bonus ceiling enhancement from Rs.3500/- to Rs. 7000/- is not made applicable to Central Govt. Employees. Govt. is not ready to modify the 7th CPC recommendations, which is worst ever made by any pay commissions. The assurance given to the staff side regarding enhancement minimum pay and fitment formula is yet to be implemented. All other retrograde recommendations like reduction in the percentage of HRA, abolition of 52 allowances etc. are yet to be modified. Overall the attitude of the Modi Govt. is totally negative towards the Central Govt. employees and pensioners.

The National Secretariat is of the firm opinion that unless the policy of the Govt. is changed, more attacks are likely to come on the Central Govt. employees and working class. To change the policy the united struggle of entire working class is required. It is in this background the Confederation of Central Govt. employees and workers has decided to join the General Strike along with other sections of the working class of our country.

The Confederation National Secretariat calls upon the entirety of Central Govt. employees to make intensive campaign and preparation for making the 2nd September 2016 strike a grand success. Along with the 12 Point charter of demands of the working class, the Confederation has decided to submit the demands pertaining to the Central Govt. employees also as Part-B of the Charter of demands to the Govt. The Chater of demands (Part A and B) is furnished below:

2016 September 2nd General Strike 12 Point Charter of Demands of Joint Platform of Central Trade Unions submitted to government:

PART – A
1.     Urgent measures for containing price rise through universalization of public distribution system and banning speculative trade in commodity market.
2.     Containing unemployment through concrete measures for employment generation.
3.     Strict enforcement of all basic labour laws without any exception or exemption and stringent punitive measures for violation of labour laws.
4.     Universal social security cover for all workers.
5.     Minimum wage of not less than 18000/- per month with provisions of indexation (for unskilled worker).
6.     Assured enhanced pension not less than 3000 p.m for the entire working population (including unorganized sector workers).
7.     Stoppage of disinvestment in Central/state public sector undertakings.
8.     Stoppage of contractorisation in permanent/perennial work and payment of same wage and benefits for contract workers as that of regular workers for the same and similar work.
9.     Removal of all ceilings on payment and eligibility of bonus, provident fund and increase in quantum of gratuity.
10.Compulsory registration of trade unions within a period of 45 days from the date of submitting application and immediate ratification of ILO conventions C-87 and C-98.
11.No FDI in Railways, Defence and other strategic sectors.
12.No unilateral amendment to labour laws.

PART – B
Demand of the Central Govt. Employees
1.     Avoid delay in implementing the assurances given by Group of Ministers to NJCA on 30thJune 2016, especially increase in minimum pay a fitment formula. Implement the assurance in a time bound manner.
2.     Settle issues raised by the NJCA, regarding modifications of the 7th CPC recommendations, submitted to Cabinet Secretary on 10th December 2015.
3.     Scrap PFRDA Act and New Pension System (NPS) and grant Pension/Family Pension to all Central Government employees under CCS (Pension) Rules 1972.
4.     No privatization, outsourcing, contractorisation of Government functions.
5.     (i) Treat Gramin Dak Sevaks as Civil Servants and extend all benefits on pay, pension and allownaces of departmental employees.
(ii) Regularise casual, contract, contingent and daily rated workers and grant equal pay and other benefits.
6.     Fill up all vacant posts by special recruitment. Lift ban on creation of new posts.
7.     Remove ceiling on compassionate appointments.
8.     Extend benefit of Bonus Act amendment 2015 on enhancement of payment ceiling to the Adhoc bonus/PLB of Central Govt. employees with effect from the financial years 2014-15. Ensure payment of revised bonus before Pooja holidays.
9.     Revive JCM functioning at all levels.

Saturday, July 30, 2016

Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW) – June, 2016


The All-India CPI-IW for June, 2016 increased by 2 points and pegged at 277 (two hundred and seventy seven).

Thursday, July 28, 2016

The date of effect of allowances.

Comrades,
        The Central Government employees are always be cheated in respect of date of implementation of allowances especially on HRA , from past twenty years it is observed that these allowances are issued from a later date in 5th CPC case it was issued after 20 months , in case of 6th CPC it was issued after 32 months  , in 7th CPC we hoped it will be issued in 7 months , but it was not the case , now it is likely to be issued only after 11 months . There by causing financial loss to the employees, the cost of living index is going up every month, but the allowances especially the HRA is not issued from the date of effect of the pay commission.

The following are the facts :              
 The Fifth Central Pay Commission was set up by the Government of India by Resolution No. 5(12)/E. III/93 dated 9th April, 1994.  The Commission submitted on the 30th January, 1997. The revised allowances, other than dearness allowance, was  effective from 1st day of August, 1997 instead of 1st January 1996. 

 The Government constituted the Sixth Central Pay Commission vide Resolution No. 5/2/2006-E.III(A) dated October 5, 2006. and Gazette Notification for implementation of 6th CPC was issued on 29th August 2008, all allowances were issued effective from 1st August 2008 instead of 1st January 2006.

In a resolution dated 28th February, 2014, Government of India has appointed the Seventh Central Pay Commission. The Gazette Notification for implementation of 7th CPC was issued on 25th July 2016 (without allowances) , all allowances are likely to be issued from 1st December 2016 instead of instead of 1st January 2016 after a committee headed by the Finance Secretary gives its report .

The present HRA and other allowances as per 6th CPC is totally insufficient, the cost of housing has gone up drastically and cost of living has gone up hence urgent need to revise the HRA and other allowances , we hope the Government to review the allowances at the earliest, so that the Central Government employees will get the enhanced allowances especially HRA from 1st July 2016 as per earlier practices.

                                                                  Comradely yours

                                                                      (P.S.Prasad)
                                                               General Secretary